วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล : เด็กชายขจรศักดิ์   โง้วธนารมย์
ชื่อเล่น : น็อต
เกิดวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2540
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 ต. ท่าชุมพล
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คติประจำใจ
ความพยามอยู่ที่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เสนอ : อาจารย์พิทักษ์     คำแคว่น

14. ครุทุกคนมีสิทธิ์เสนอชื่อเพิ่มคะแนน โดยเสนอชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาคะแนนความประพฤติ เพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการโรงเรียน
( ฝ่ายปกครอง ) ต่อไป นักเรียนจะได้รับคะแนนเพิ่ม เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นชอบแล้ว
15. คะแนนที่ได้เพิ่ม ไม่สามารถนำไปหักล้างคะแนนที่ถูกตัดได้ แต่อาจ
นำไปเป็นเหตุผลในการขอลดโทษได้ตามสมควรแก่กรณี
16. ผู้ที่ได้คะแนนเพิ่ม จะได้รับการยกย่องชมเชยตามที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนต่อไป
17. ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจ ยับยั้ง ลด เพิ่ม การลงโทษหรือตัดคะแนนการลงโทษทุกประเภททุกกรณี ตามที่เห็นสมควรและคำวินิจฉัย
ของผู้อำนวยการโรงเรียนถือเป็นสิ้นสุด
18. หลักเกณฑ์การตัดคะแนนและเพิ่มคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
19. ให้ยกเลิกระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของโรงเรียนที่ขัดต่อระเบียบนี้
20. ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ( ฝ่ายปกครอง ) รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
21. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2553
( นายสมศักดิ์    ฉันทานุรักษ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น